องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency

สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องจักสาน
 ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตถ้วยรองน้ำยางพาราจากดินเผา
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์น้ำหมักชีวภาพ
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์บุหรี่ เลิกยาก แต่เลิกได้
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ป้องกันได้
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งด เลิกสูบบุหรี่
 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ และนายก อบต.
 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 จดหมายข่าว
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2563
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา)
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น สายผู้บริหาร
รับ โอน
 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก