รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency Happy Workplace

สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อปกป้องภาวะคลอดก่อนกำหนด
 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาวตำบลสำนักทองนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ 1 บ้านสำนักทอง
 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มรักสุขภาพ หมู่ 3 บ้านธรรมสถิต
 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ 2 บ้านยายจั่น
 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มคนรักสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง หมู่ 1 บ้านสำนักทอง
 ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาตำบลสำนักทอง
 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลสำนักทอง
 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น
 ประชาสัมพันธ์ วิธีการประหยัดน้ำ
 ประชาสัมพันธ์การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำ EM BALL
 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลสำนักทอง นายสนิท ชัยภักดี
 การรักษาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยจากหมอพื้นบ้าน (หมอเป่า) นายขวัญยืน ปลื้มเกสร
 การรักษาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยจากหมอพื้นบ้าน (หมอเป่า) นายอุทัย จันทร์ประสิทธ์
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต้านภัยโควิด19
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบวชป่าชุมชน
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย (หนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย)
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการการละเล่นพื้นบ้าน (ทอยลูกสะบ้า)