องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
 ประชาสัมพันธ์ วิธีการประหยัดน้ำ
 ประชาสัมพันธ์การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำ EM BALL
 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลสำนักทอง นายสนิท ชัยภักดี
 การรักษาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยจากหมอพื้นบ้าน (หมอเป่า) นายขวัญยืน ปลื้มเกสร
 การรักษาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยจากหมอพื้นบ้าน (หมอเป่า) นายอุทัย จันทร์ประสิทธ์
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต้านภัยโควิด19
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบวชป่าชุมชน
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย (หนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย)
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการการละเล่นพื้นบ้าน (ทอยลูกสะบ้า)
 ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องจักสาน
 ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตถ้วยรองน้ำยางพาราจากดินเผา
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์น้ำหมักชีวภาพ
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์บุหรี่ เลิกยาก แต่เลิกได้
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ป้องกันได้
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งด เลิกสูบบุหรี่
 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง