รับโอนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

แผนพัฒนาบุคลากร

 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครู อบต.สำนักทอง สำหรับรองประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันายน 2564
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
 การแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการ
สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคล อบต.สำนักทอง
 14. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 13. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
 12. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำ่บล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 11.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 10. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำ่บล พ.ศ.2562
 9. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12)
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 8. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11)
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 7. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 6. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
ประกาศ 16 กันยายน 2563