รับโอนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านสังขฤกษ์ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสะพานช้าง หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสะพานช้าง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2564
ประกาศ ณ 1 เมษายน 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือนพฤศจิกายน 2564
ประากศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือนธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือนมกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2565
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาอ่าง-สะพานช้าง ม.5 e-bidding
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายธรรมสถิต ซอย 2 (สวนป่า) หมู่ที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565