no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านสังคฤกษ์ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ
หมู่ที่ 1 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ลงวันที่ 17 ก.ค.60
 ประกวดราคาซื้อเสาไฟโซล่าเซลล์ สูง 9 เมตร พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1-5 ตำบลสำนักทอง
 สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 สายธรรมสถิต หมู่ที่ 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 สายธรรมสถิต หมู่ที่ 3 ลงวันที่ ลงวันที่ 11 เมษายน 2561
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมสถิต ซอย2 (สวนป่า) หมู่ที่ 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมสถิต ซอย2 (สวนป่า) หมู่ที่ 3 บ้านธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง ซอย1 หมู่ที่ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง ซอย1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปดี-มาดี 1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไปดี-มาดี 1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง เชื่อมซอยไปดี-มาดี4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง เชื่อมซอยไปดี-มาดี4 หมู่ที่ 2 บ้านบายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลสำนักทอง (สนามฟุตบอล) หมู่ที่ 1
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลสำนักทอง (สนามฟุตบอล) หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเขามะกอกไปถนนเขาลอย-ชากบก หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 240 แรงม้า ตอนท้ายหลัเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ ความจุ 12,000 ลิดร จำนวน 1 คัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภายในตำบลสำนักทอง
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ 9 เมตร 50 ชุด ม.1-5 และ 6 เมตร 5 ชุด ม.5
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
 ประกาศประกวดราคาซื้่อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเว, 300 แรงม้า ความจุ 12,000 ลิตร (รอบ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภายในตำบลสำนักทอง (รอบ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ 9 เมตร 50 ชุด ม.1-5 และ 6 เมตร 5 ชุด ม.5
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563