รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 ประกาศ ราคากลางวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
 การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดิน ซอย 4 บ้านสำนักทอง หมู่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอนทอง 1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสังขฤกษ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอนทอง 1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง ซอย 7 หมู่ 2 ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 ถึง ธ.ค. 66)
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (ภายในตำบลสำนักทอง) ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตารอด ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายธรรมสถิต ซอย 2 หมู่ที่ 3 (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565