รับโอนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกวดราคาซื้อเสาไฟโซล่าเซลล์ สูง 9 เมตร พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1-5 ตำบลสำนักทอง
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 240 แรงม้า ตอนท้ายหลัเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ ความจุ 12,000 ลิดร จำนวน 1 คัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภายในตำบลสำนักทอง
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ 9 เมตร 50 ชุด ม.1-5 และ 6 เมตร 5 ชุด ม.5
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
 ประกาศประกวดราคาซื้่อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเว, 300 แรงม้า ความจุ 12,000 ลิตร (รอบ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภายในตำบลสำนักทอง (รอบ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ 9 เมตร 50 ชุด ม.1-5 และ 6 เมตร 5 ชุด ม.5
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าวัดสำนักทอง ซอย 6 หมู่ที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ซอย 4 หมู่ที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมซอย 4 และซอย 6 หมู่ที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยพร้อมฝาปิด ซอยสุธน หมู่ที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบอกทางและป้ายชื่อซอย หมู่่ที่ 1-5
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 ประกาศจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภายในตำบลสำนักทอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบอกทางและป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 1-5
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายชื่อซอยภายในตำบลสำนักทอง หมู่ที่ 1-5
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 ประกาศราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมซอย 4 และซอย 6 หมู่ที่ 1 (โครงการสวนสุขภาพในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง)
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 ประกาศ ราคากลางวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564