เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แผนพัฒนาบุคลากร  ฐานข้อมูล

รายงานการรับ จ่ายเงิน อบต สำนักทอง

 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
 รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานการปิดบัญชีและงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการปิดบัญชี
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานการรับ จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
งวดระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา