เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แผนพัฒนาบุคลากร  ฐานข้อมูล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านสังขฤกษ์ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ
ก่อสร้างถนน คสล. สายเฉลิมพระเกียรติ ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลางเชื่อมซอยไปดี-มาดี4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลางเชื่อมซอยไปดี-มาดี4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปดี-มาดี 1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ถนน คสล. ซอยไปดี-มาดี 1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1
ถนน คสล. ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านสังคฤกษ์ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง ซอย1 หมู่ที่ 2
ถนน คสล. สายเกาะกลาง ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมสถิต ซอย2 (สวนป่า) หมู่ที่ 3
ผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมสถิต ซอย2 (สวนป่า) หมู่ที่ 3 บ้านธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5
ผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 สายธรรมสถิต หมู่ที่ 3
ผลการพิจารณาการประกวดราคา ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสะพานช้าง หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสะพานช้าง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยสุธน หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าวัดสำนักทอง ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/1 ม.1
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ 1-5
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา