รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency

ประกาศกำหนดราคากลาง

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนราคากลาง
คำสั่ง 85/61 ลงวันที่ 13 มกราคม 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสะพานช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่ง 335/2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาายเกษตรศิริ-เขาอ่าง ซอย 4 หมู่ที่ 5
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมสถิต ซอย 2 (สวนป่า) หมู่ที่ 3
 กำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 300 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 ราคากลางและการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการติดตังเสาไฟโซล่าเซลล์ 1.เสาไฟโซล่าเซลล์ สูง 9 เมตร จำนวน 50 ชุด 2.เสาไฟโซล่าเซลล์ สูง 6 เมตร จำนวน 5
 ราคากลางและการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยสุธน หมู่ที่ 1
 ราคากลางและการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าวัดสำนักทอง ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง
 ราคากลางและการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำป้ายบอกทางและป้ายชื่อซอย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1-5 ตำบลสำนักทอง
 ราคากลางก่อสร้างถนนดิน (บดอัดแน่น) สายข้างประปา หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักทอง
 ราคากลางก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ (บริเวณหลังโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง) หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง
 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักทอง
 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเขามะกอกไปถนนเขาลอย-ชากบก หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง
 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมสถิต ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักทอง
 ราคากลางจ้างเหมาป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง
 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/1 หมู่ที่ 1
วันที่ 1 สิงหาคม 2561