เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แผนพัฒนาบุคลากร  ฐานข้อมูล

รายงานการประชุม

 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
 ประกาศกำหดนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ..ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 4/2563
วันที่ 7 ธันวาคม 2563
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3/2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3/2563 ครั้งที่ 2
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3/2563 ครั้งที่ 3
วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา