เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานการประชุม

 การประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1-60
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1-60
เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2561
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
 ประกาศกำหดนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2-60
เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2560
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2560

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา