องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency

งบประมาณรายจ่ายประจำปี อบต สำนักทอง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี อบต สำนักทอง

 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2566
 ข้อมูลเบื้องต้น อปท.
 คำแถลง
 รายละเอียดคำแถลง
 คำแถลงงบประมาณรายรับ
 คำแถลงงบประมาณการรายจ่าย
 บันทึกหลักการและเหตุผล
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายงานงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายละเอียดคำแถลง ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายละเอียดประมาณการรับ ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายละเอียดประมาณการจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานรายละเอียด ประมาณการจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562