รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency

แผนดำเนินงานประจำปี อบต สำนักทอง

 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 และ มกราคม-มีนาคม 2565
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ.2564
 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2560