รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักทองนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักทองนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสำนักทอง เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสำนักทอง เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย EM Ball และน้ำจุลินทรีย์ EM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย EM Ball และน้ำจุลินทรีย์ EM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมคัดแยกขยะเปียกและการจัดการบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมคัดแยกขยะเปียกและการจัดการบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน "ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน"

ประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน (หนูน้อยปลูกผักสวนครัว)

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน (หนูน้อยปลูกผักสวนครัว)

การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสำนักทองร่วมประชุมประชาคมตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่​ 11 กรกฎาคม​ 2566​

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสำนักทองร่วมประชุมประชาคมตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่​ 11 กรกฎาคม​ 2566​

โครงการจิตอาสาร่วมใจ พัฒนาเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดยายจั่น

โครงการจิตอาสาร่วมใจ พัฒนาเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดยายจั่น

โครงการฝึกอบรมอาชีพและการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การทำดอกไม้จันทน์)

โครงการฝึกอบรมอาชีพและการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การทำดอกไม้จันทน์)

โครงการจิตอาสาร่วมใจ พัฒนาเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดโอภาสี

โครงการจิตอาสาร่วมใจ พัฒนาเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดโอภาสี

โครงการเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แนวกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แนวกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT)