เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  แผนพัฒนาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25661 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง) 

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง)

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง

-เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง

-เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง

-เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง

-เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง

-เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ่บลสำนักทอง ชั้นสอง

-เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา